Portálové řešení Vema

Okamžitý přehled o mzdách a ekonomice firmy, pro zaměstnance, ale zvláště pak  pro vedoucí, ekonomy, ředitele, manažery - formou tabulek, grafů. Možnost na několik kliknutí zjistit každý detail. Rychlé, účinné, přehledné. Bez telefonování do účtárny. Vždy aktuální

 • Zaměstnanec: vidí údaje sám o sobě - výplatní lístek, osobní údaje, potvrzení o zdanitelné mzdě ... to, co chce zaměstnavatel zaměstnanci zpřístupnit
 • Vedoucí : vidí údaje o pracovnících na svém útvaru a na podřízených útvarech. Vidí nejen osobní údaje zaměstnanců, ale také různé ekonomické sumární výstupy na své útvary
 • TOM manažer, ekonom: vidí vše za celou organizaci
 • ... vše podle potřeb každé organizace

Proč portál v ekonomice a lidských zdrojích?

Kdysi stačilo, když program správně počítal a vytiskl nějaké sestavy. Dnešním nárokům na poskytování výstupů z IS nemůže stačit pevná sestava (papírová, nebo PDF apod.), kterou musí připravit pracovnice účtárny. Sestava je pevná, neaktivní, a v okamžiku doručení již může být zastaralá. Dnes musí mít IS funkce související s prezentací dat v agregované a přitom živé, interaktivní podobě. Uživatel musí mít možnost přístupu k datům kdykoliv, odkudkoliv, s možností sám si prezentaci dat přetvořit. Říká se tomu "data mining" - dolování dat. Často potřebujete agregovaný údaj rozklíčovat do podrobnějších úrovní, případně až na nejhlubší detail (zanořování, dolování dat). Potřebujete změnit třídění, součtování, vybrané sloupce, potřebujete aplikovat filtr, zobrazit přehledný graf ... Celé ovládání musí být intuitivní, přirozené a rychlé. Takové nároky mají vedoucí pracovníci, ekonomové, ředitelé, kteří neznají detailní ovládání IS, ale rozhodně umí pracovat s internetovým prohlížečem. A pokud je takových pracovníků více, na více řídících úrovních, pracovištích, ve více lokalitách po světě ... K tomu všemu slouží manažerská nadstavba IS Vema, Portál.

Stáhněte si Leták Portál Vema v PDF.

Řešení

Portál Vema umožňuje přístup k datům, resp. k jejich prezentaci, libovolným webovým prohlížečem. Pokud je to účelné, umožňuje také portálové pořizování dat do databází přímo z prostředí webového prohlížeče. Prezentace dat je provedena formou dynamických tabulek a grafů, kde je možné se dalšími odkazy zanořovat do detailů. Přístup k prezentovaným datům je tedy aktivní a tvůrčí - na rozdíl například od klasických sestav. Každá datová položka, hodnota, součet, číslo až po konečnou elementární hodnotu je odkazem na zanoření do větší hloubky datové základny.

Technicky se portál provozuje na vlastní instanci webového serveru Apache s nakonfigurovaným Portálem Vema, který je součástí distribuce a instalace V4 serveru Vema.

Portál v základních bodech

 • Z většiny prezentovaných dynamických tabulek je možné vytvářet také dynamické grafy v několika variantách
 • Přístup k datům probíhá bez instalace jakéhokoliv klienta na koncový počítač - stačí Internet Explorer či jiný podporovaný prohlížeč (Firefox, Chrome, ...)
 • Přístup k datům je možný z kteréhokoliv počítače v intranetu či internetu (dle bezpečnostní politiky organizace)
 • Portálový přístup naprosto a bez výjimky reflektuje nastavený bezpečnostní model V4 serveru, takže při zajištění správného přihlášení nemůže dojít k úniku dat mimo autorizační oprávnění
 • Není nutná znalost práce s aplikacemi Vema, postačí běžná znalost webového prohlížeče
 • Přístup ke všem informacím je z jediné personalizované stránky (přizpůsobená přímo na pracovníka), pro nativní pracovníky Vema (účtárny apod.) je tato stránka shodná s desktopem (Centrem) Vema pro přímou práci
 • Tato platforma je vhodná například pro vedoucí pracovníky na všech úrovních organizační struktury, kteří tak získají přehlednou prezentaci dat své firmy (svého střediska) v prostředí, které jim je důvěrně známé
 • Jedná se o efektivní způsob získávání manažerských informací z aplikací Vema
 • Portálem lze řešit také například přístup k výplatním lístkům, různým potvrzením a osobním údajům, pro všechny pracovníky organizace
 • Portálem lze řešit přístup k docházkové kartě podřízených pracovníků pro docházkové vedoucí, včetně opravy docházkových dat
 • Na portále může běžet virtuální docházkový terminál, sloužící jako náhrada za fyzický terminál umístěný na vrátnici
 • Pomocí dynamických tabulek lze data efektivně analyzovat i dynamicky profesionálně graficky a číselně prezentovat
 • Data připravená portálem lze efektivně exportovat do Excelu a dále s nimi pracovat
 • Pracovník si na portále může vytvářet vlastní pohledy na databáze, upravovat dynamické dokumenty dle svých potřeb, a tyto personalizované pohledy ukládat pod svými názvy pro další použití. Z jednoho původního dokumentu tak může vytvořit více variant pro různé účely. Data v těchto uložených varitantách jsou samozřejmě vždy aktuální.
 • Platforma je nadstavbou nad V4 serverem a databázemi aplikací. V4 server poskytuje datové zdroje pro portál

Aktivní přístup přes portál

Některé aplikace umožňují na platformě Portál i aktivní přístup k datům, tedy zápis a opravu dat. Většinou pak na příslušné agendě spolupracují jak vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci. Například:

 • Cestovní příkazy (typicky přístup pro všechny pracovníky organizace)
 • Žádanky a schvalování dovolených, plánování nepřítomnosti
 • Autoprovoz - rezervace a provoz automobilů
 • Docházková karta, docházkový terminál (virtuální)
 • Zadávní odměn mistry a vedoucími jako předzpracování pro mzdy
 • Změnové řízení osobních údajů pro mzdy a personalistiku
 • Vypisování vzdělávacích akcí, přihlašování na akce, e-learning, hodnocení vzdělávání
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Zobrazení aktuální struktury organizace (útvary) v přehledném blokovém schématu, až na jednotlivé pracovní místo
 • Řízení procesů (workflow)

Obsah portálových informací

Příklady dynamických tabulek a grafů

Z mezd

 • Platový a mzdový přehled, Čerpání mezd
 • Přehled zaměstnanců, Mzdová inventura, Vývoj zaměstnanosti
 • Bilance odpracované doby, Docházka, Přehled dovolené
 • Pracovní výročí, Životní jubilea
 • Cestovní příkazy zaměstnanců a jejich schvalování a vyúčtování
 • Struktura organizace, systemizace pracovních míst (grafická organizační schémata, pracovní místa a jejich obsazení ...)

Z ekonomiky

 • Aktiva a pasiva, Hospodářský výsledek, Hospodaření středisek
 • Ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti ...
 • Rekapitulace obratů na účtech
 • Největší odběratelé a dodavatelé, Největší dlužníci a Největší věřitelé
 • Neuhrazené závazky a pohledávky, detailní vstup až na každou fakturu
 • Stavy na bankovních účtech a v pokladnách, Očekávané příjmy a výdaje

Obecně

 • ... a mnohé další
 • ... vše podle nastavených kompetencí, například na střediska ...